Windykacyjne

1. Ochrona wierzycieli — dochodzenie roszczeń finansowych
/WINDYKACJA/

– weryfikacja informacji o dłużniku posiadanych przez wierzyciela,
– określanie możliwości spłaty zadłużenia i opłacalności wdrażania
procesu sądowo-egzekucyjnego zmierzającego do odzyskania
wierzytelności,
– negocjacje oraz aktywne działania, z pełnomocnictwa wierzyciela,
mające na celu skłonienie dłużnika do spłaty długu w krótkim terminie
lub w porozumieniu ze zleceniodawcą określenie sposobu i terminu
spłaty zobowiązania,
– nadzorowanie terminowej spłaty, w tym również spłat poszczególnych
rat ustalonych porozumieniem pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem,
– pełnoprawna obsługa wierzytelności na podstawie pełnomocnictw od
windykacji po pozew do egzekucji i obsługi komorniczej.
2. Zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych, osób i jednostek
organizacyjnych oraz bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych
lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia
wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę
handlową.